Resmi İlan Diğer İlanlar

İLAN 26 Temmuz 2019

DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI      
S.N. Taşınmaz No Mah/Köyü Cinsi Ada Parsel Y.ölçümü (m2) Hazine İmar Durumu Tahmini Geçici  İhale tarihi ve saati      
(m2) Hissesi   Bedeli (TL) Teminatı (TL)      
1 81010112113 Çakırlar Mahallesi Arsa - 539 155,78 Tam Konut Alanı 19.500,00 5.850,00 6.08.2019 10:00      
2 81010112119 Çakırlar Mahallesi Arsa - 545 81,70 Tam Konut Alanı 10.500,00 3.150,00 6.08.2019 10:10      
3 81010112129 Çakırlar Mahallesi Arsa - 555 55,73 Tam Konut Alanı 7.000,00 2.100,00 6.08.2019 10:20      
4 81010112157 Çakırlar Mahallesi Arsa - 584 147,92 Tam Konut Alanı 28.500,00 8.550,00 6.08.2019 10:30      
5 81010112159 Çakırlar Mahallesi Arsa - 586 156,06 Tam Konut Alanı 22.000,00 6.600,00 6.08.2019 10:40      
6 81010110287 Körpeşler Arsa 1624 4 366,16 1421/36616 (14,21 m²) Konut Alanı 5.684,00 1.705,20 6.08.2019 10:50      
7 81010101761 Çakırhacıibrahim Köyü Arsa - 432 1.470,18 Tam İmarsız 81.000,00 24.300,00 6.08.2019 11:00      
                               
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI      
S.N. Cinsi ve Modeli Markası/Plakası Durumu Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat(TL) İhale tarihi ve Saati      
8 2010 Model Otomobil Fiat Albea 1.3 M.Jet  /         07 EAN 61 Tamiri ile kullanılabilir Eski Emniyet Müdürlüğü Otoparkında 13.000,00 3.900,00 6.08.2019 11:10      
9 2010 Model Otomobil Fiat Linea 1.3 M.Jet 90 /      34 AB 3863 Tamiri ile kullanılabilir Eski Emniyet Müdürlüğü Otoparkında 21.000,00 6.300,00 6.08.2019 11:25      
        1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz  ve taşınır malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte  Milli Emlak      
Müdürü Odasında toplanacak Komisyon huzurunda  yapılacaktır.      
        2- İhaleye katılacak isteklilerin;      
        a) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun      
geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)      
        b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline      
kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2019 yılında alınmış noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,      
        c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;      
        ihale gün ve saatine kadar Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)  ihale odasında toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi veya ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına posta       
yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.      
        3- İhale şartnameleri hergün mesai saatleri içinde  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınmazın  mesai saatleri içersinde zeminde yeri gösterilebilir.        
        4- 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince, Taşınmazın satış bedeli defaten ödenebileceği gibi talep halinde taşınmaz malın satış bedelinin 1/4' ü peşin, kalan        
 kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle satış bedeli de dikkate alınarak, 8 eşit taksitle 24 ay vadeli  satış yapılabilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda        
ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu alınır veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu    
hükümlerine göre taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.    
        5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.                  
        6-Taşınır malların ihale bedelleri peşin ödenecek olup,  satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi Kanununu uyarınca K.D.V. alınacaktır.             
        7- Taşınır mallar ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri, TÜVTÜRK muayene ücretleri alıcıya aittir.        
        8- Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.        
       9-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0380 512 17 03 numaralı telefondan öğrenilebilir.  İLAN OLUNUR.       
                                 
 
 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri
pakm