Resmi İlan Diğer İlanlar

İLAN 9 Temmuz 2019

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner Girişimler Sarf Malzemeleri Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/317752

1-İdarenin

a) Adresi : Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası : 3805421100 Dahili: 1709 - 3805421408

c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@duzce.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Deposu

c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler sözleşme süresince idarece verilecek siparişe göre 7 gün içersin de teslim etmek zorundadır. Siparişler peyder pey olabilir. Siparişler mal alımlarına ilişkin muayene kabul işlemlerini düzenlenen Yönetmelik hükümleri ve sözleşme tasarısı, teknik şartname esas alınarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Salonu Konuralp / Düzce

b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerden T.C Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut dışında kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onaylı onaylandığını belirtir belgeyi (TITUBB ) ve Firma Bayi veya Ana Bayi koduna sahip olduğunu veya Tedarikçi olduğunun T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından (TITUBB) onaylandığını gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. İstekliler teklif ettiği ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün barkod numarasını, ihale sıra numarasına göre yazılı olarak ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler her kalem için 1’er adet numune verecektir. Numuneler Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ayniyat deposuna veya Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir. Numune Teslim Tutanağı İhale Dosyasında bulunacaktır. Numune vermeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerekli görülmesi halinde tekrar numune talep edilebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Konuralp / Düzce adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri
pakm