Resmi İlan Diğer İlanlar

İLAN 21 Haziran 2019

                                                                        T.C.
                                       SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
                                           Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
                                                    GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
İLİ                          : DÜZCE
 
DOSYA NO          : 2004/14026-TEVHİT İCRA DOSYA(İzmit Sos.Güv.Merkezi) 2019/11705 SATIŞ
 
1- Gayrimenkulun Bulunduğu Adres : Düzce İl i, Kaynaştı İlçesi,Danyeri Bakacak Köyü-Kaynaşlı-DÜZCE
 
2- Gayrimenkulün Durumu ve Özel        : Düzce ili,Kaynaşlı İlçesi,Danyeri Bakacak Köyünde bulunan taşınmaz,önemli Nitelikleri;arazi yerleşik alan içinde olup,yan taşınmazlarda binalar bulunmaktadır.Ön tarafı D-100 cepheli turistik tesis mevcut,ulaşım kadastro yolu vardır.
 
3-            İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat : Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda Cedidiye Mah.Göksel Sok.No:5 DÜZCE
1 nci Açık arttırma : 09.07.2019 10:30 - 10:45 arası
2nci açık arttırma : 16.07.2019 10:30 -10:45
4. Gayrimenkulün Artırmaya Esas Rayiç Değer: Fındık bahçesi, raiç değer bedeli :(95.688,90.)-TL Tam Hisse Paylı Değeri Toplam:95.688.90 TL.
5.Arttırmaya katılacak kişilerden alınacak Teminat Çeşidi ve Tutarı: Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin % 7,5'uolan 7.200,00.-TL.'si pey akçesinin 6183 sayılı Kanununun 10.maddesinin 1 ila 4.fikrasmda belirtildiği şekilde nakden veya süresiz tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
6.Gayrimekul Üzerindeki Mükellefiyetler ve Henüz Vadesi Gelmemiş Rehinler Hakkında Gerekli bilgiler
7.Hangi Giderlerin Alıcıya Ait olacağı: % 18KDV.(Maliye Bakanlığınca belirlenen oran değişiklileri geçerli olacaktır) resmi İhale Pulu,Damga Vergisi,Tapu alım Satım Harcı,ve Masraftan, Tellaliye Resmi ve Taşınmaz Teslim Masrafları
 
8.Pey İpotekli borç göz önüne alınmadan sürülür, ancak gayrimenkul rehini suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihan ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
 
9. ] .Arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel
 
rayiç bedeli % 75'i olan 71,800,00.-TL.'yi bulması gerekir. Bundan başka kurum alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkûr gayrimenkul ile temin edilmiş ise, arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak giderleri de karşılaması gerekmektedir. Arttırma bedeli bu miktarları bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak arttırmada rayiç bedelin % 40'ı olan 38.300,OO.-TL.'yi ve rüçhanlı alacaklar ile takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki; 1. arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise, 2.arttırmada, 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince 1 .arttırmadaki şartlar aranacaktır.
 
10. Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
11. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
12.Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale fesh edilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Bu kez gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme girilerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur. Faiz % 5’ten hesap edilir.
13.satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler için ( Takyidatı olan,borçlu,alacaklı,3 şahıs hissedar,irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer) içinde tebliğ yerine geçeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.
   Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler 2004/14026 İcra Takip Dosyasından ve 2019/11705 Satış dosyasından ayrıca Düzce Sgk İl Müdürlüğü İcra servisine müracaat edilebilir.
 
 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri
pakm