Resmi İlan Diğer İlanlar

İHALE İLANI 26 Ekim 2017


HİLMİ ÇİLİNGİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN B BLOK HİZMET BİNASININ ZEMİN KAPLAMA VE BOYA İŞİ
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-HİLMİ ÇİLİNGİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün B Blok Hizmet Binasının Zemin Kaplama ve Boya İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası        :2017/508057
1-İdarenin
a) Adresi            :HİLMİ ÇİLİNGİR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLTEPE MAH. 9. DÜZCE                      BULVARI NO:47 81010 KALICI KONUTLAR DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası    :3804114121 - 3804114419
c) Elektronik Posta Adresi    :duzce.hcilingirhybrm@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :Zemin Kaplama ve Boya 
                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                              idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
                 Müdürlüğü B Blok Hizmet Binası
c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
                 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Yeşiltepe Mh. 9. Düzce Blv. No : 47 Kalıcıkonutlar / Merkez / DÜZCE
b) Tarihi ve saati        :03.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği’nde Yer Alan B/III grubu işler ile her türlü yapım onarım benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya Mimar'dır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünden alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat