Resmi İlan Diğer İlanlar

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 3 Kasım 2017

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

G A Y R İ M E N K U L  S A T I Ş İ L A N I

İLİ : DÜZCE

DOSYA NO : 2008/10560 TEVHİD DOSYA 2013/10 SATIŞ DOSYA

 

1-

Gayrimenkulun Bulunduğu Adres

:

Düzce İli,Gölyaka İlçesi,Zekeriya Köyü.-DÜZCE

 

2-

Gayrimenkulün Durumu ve Özel

Nitelikleri

:

Düzce ili,Gölyaka İlçesi,Zekeriya Köyü,tapunun,

456 parsel,numarasında kayıtlı 8.200,00m2 Tarla

Tarım arazisi vasfında olup,imar hakkı %5 dir.Fındık Bahçesi vasıflı yer etrafında bir- iki adet köy tarzı yapı bulunmakta, Köy'e 400 mt mesafededir.Arazi fındık bahçesi olarak kullanılmakta,topografya- eğimlidir.

 

3-

İhalenin Yapılacağı Yer, Gün veSaat

 

:

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda

Cedidiye Mah.Göksel Sok.No:5 DÜZCE

1. Açık Artırma:

21.11.2017 Saat 11.00-11.15 arası

2. Açık Artırma:

28.11.2017 Saat 11.00-10.15 arası

 

 

4-

Gayrimenkulün Artırmaya Esas

Rayiç Değer

:

Fındık bahçesi değeri :32.800,00.-TL Tam Hisse

 

5-

Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak

Teminat Çeşidi ve Tutarı

:

Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin % 7,5'u olan 2.460,00.-TL.'si pey akçesinin 6183 sayılı Kanununun 10.maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

6-

Gayrimekul Üzerindeki Mükellefiyetler

ve Henüz Vadesi Gelmemiş Rehinler

Hakkında Gerekli Bilgiler

 

:

1-Kamu Haczi; Gölyaka Mal müdürlüğünün 17.11.2011 tarih ve 1265 Haciz Sayılı Yazısı

2-İcra Haciz; Sakarya 3.İcra Müdürlüğünün 30.05.12 tarih 2012/3053 sayılı haciz yazısı

3-Kamu Haczi; Gölyaka Mal Müdürlüğünün 31.12.2013 tarih ve 1128 sayılı Haciz yazısı

 

7-

Hangi Giderlerin Alıcıya Ait Olacağı

 

:

% 18 KDV.(Maliye Bakanlığınca belirlenen oran değişiklileri geçerli olacaktır) resmi İhale Pulu,Damga Vergisi,Tapu alım Satım Harcı,ve Masrafları, Tellaliye Resmi ve Taşınmaz Teslim Masrafları

.

8-

Pey İpotekli borç gözönüne alınmadan sürülür, ancak gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihan ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

9-

1.Arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkül üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedeli % 75'i olan 24.600,00.-TL.'yi bulması gerekir.Bundan başka kurum alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkür gayrimenkul ile temin edilmiş ise, arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak giderleride karşılaması gerekmektedir. Arttırma bedeli bu miktarları bulmazsa en çok arttıranın tahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak arttırmada rayiç bedelin % 40'ı olan 13.120,00.-TL.'yi ve rüçhanlı alacaklar ile takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki ; 1. arttırmada istekli çıkmazveya pey sürülmez ise, 2.arttırmada, 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince 1.arttırmadaki şartlar aranacaktır

10-

Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

11-

Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.

12-

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.Aksi takdirde ihale fesh edilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Bu kez gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre Sosyal Güvenlikİl Müdürlüğünce tahsil olunur. Faiz % 5 'ten hesap edilir.

13-

Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler için(Takyidatı olan,borçlu,alacaklı,3.şahıs hissedar,irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer)içinde tebliğ yerine geçeceğiİLANEN TEBLİĞ olunur.

 

Yukarıda yazılıhususlardan başka bilgi almak isteyenler 2008/10560 İcra Takip Dosyasından ve 2013/10 Satış dosyasından ayrıca Düzce Sgk İl Müdürlüğü İcra servisine müracaat edilebilir.

 

 

 

 

 

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri